Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji RKiFW

12.04.2021

Zarząd Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK zwołuje na dzień 28 maja 2021 roku na godz. 19:45 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku („Zgromadzenie”).

W przypadku braku quorum w I terminie, ustalono II termin Zgromadzenia na dzień 28 maja 2021 godz. 20:00.

Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji wideofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą Zarządu Głównego PTK, przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdania: Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 oraz Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2019 – 2021
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2019 – 2021
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2019 – 2021.
 6. Wybór Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Sekcji na okres kadencji 2021 – 2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023.
 7. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021–2023 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTK członkowie dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o sprawdzenie z wyprzedzeniem, czy logowanie do systemu PTK Członkowie nie sprawia kłopotu.

Tydzień przed terminem Zgromadzenia, zostanie do Państwa wysłane przypomnienie, z podaniem informacji o sposobie logowania.

Uwaga: Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi.